RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, iż:

 1. administratorem danych osobowych jest Autoszyby.pl Sp. z o.o., z siedzibą
  we Wrocławiu, ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław. Dane kontaktowe: Autoszyby.pl Sp., ul. Teofila Królika 6, 42-600 Tarnowskie Góry, tel. 781 000 300; e-mail: biuro@autoszyby.pl
 2. dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenie rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi).
 3. podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora danych.
 4. dane osobowe mogą być przekazywane partnerom świadczącym usługi techniczne, doradcze, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, firmom archiwizującym dokumenty, operatorom pocztowym, firmom obsługującym korespondencję.
 5. administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony, nie będzie również profilował danych osobowych, nie będą także podejmowane na ich podstawie żadne zautomatyzowane decyzje.
 6. okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami lub reklamacjami itp. do 10 lat, inna korespondencja – 1 rok od daty zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja).
 7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.
 9. podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procedowana.